Pamokų laikas:

  1. 08:00 - 08:45
  2. 08:55 - 09:40
  3. 09:50 - 10:35
  4. 10:55 - 11:40
  5. 12:00 - 12:45
  6. 12:55 - 13:40
  7. 13:50 - 14:40
Viso apsilankyta kartų:115472

11
Šiuo metu svetainėje lankosi:

2020 Rugpjūtis 15, Šeštadienis 04:17

du proc

 

Mokyklos taryba
1. Diana Juškelienė – Tarybos pirmininkė, mokytojų atstovė
2. Inga Rėklevičiūtė –Tarybos sekretorė, mokytojų atstovė
3. Audra Bernotaitienė – Tarybos narė, mokytojų atstovė
4. Diana Baltauskienė – Tarybos narė, tėvų atstovė
5. Aušra Adomynaitnė – Tarybos narė, tėvų atstovė
6. Ramunė Kondrackaitė – Tarybos narė, mokinių atstovė
7. Amanda Grigaliūnaitė – Tarybos narė, mokinių atstovė


Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia Mokyklos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų atstovus, vietos bendruomenė demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.
1. Mokyklos tarybą sudaro 7 nariai: 3 mokytojai, 2 mokiniai, 2 Mokykloje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).
2. Į Mokyklos tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus -
Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių taryba.
3. Visi Mokyklos tarybos nariai renkami atviru balsavimu dvejiems mokslo metams.
4. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame naujos kadencijos Mokyklos tarybos posėdyje. Mokyklos tarybos pirmininku negali buti Mokyklos direktorius.
5. Mokyklos tarybos nuostatai, jų keitimai yra tvirtinami Mokyklos tarybos posėdžio nutarimu.
6. Mokyklos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visu Mokyklos tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis
7. Neeiliniai Mokyklos tarybos posėdžiai gali buti kviečiami Mokyklos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės Mokyklos tarybos narių iniciatyva.
8. Į Mokyklos tarybos posėdžius gali buti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, Mokyklos administracijos, kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai, Mokyklos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.
9. Mokyklos tarybos nariai mokslo metų pabaigoje už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.

Mokyklos tarybos kompetencija ir įgaliojimai:
1. Nustato Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo sritis, svarsto mokyklos veiklos planą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką;
2. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokiniu žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginiu organizavimo;
3. Teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;
4. Svarsto mokyklos vadovų ketinimą atestuotis;
5. Mokytojų tarybos teikimu svarsto moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus;
6. Inicijuoja mokyklos bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavimą;
7. Skiria atstovus i pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;
8. Svarsto mokyklos ataskaitą apie ūkinę ir finansinę veiklą;
9. Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
10. Dirba prevencinį darbą, svarsto drausmės pažeidėjus bei nepažangius mokinius;
11. Kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia pasiūlymus mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais.
12. Gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į mokyklos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų pasiskirstymą ir panaudojimą